P. Alexander Heidler

(1916 - 1980)

Pocházel z prominentní, národně uvědomělé pražské rodiny. Středoškolská studia
absolvoval na akademickém gymnasiu
v Praze a univerzitní dráhu začal
nejprve v Římě na Lateránské univerzitě,
kde studoval na filozofické fakultě. Na přání kardinála Dr. Karla Kašpara se vrátil
do Prahy na teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Od té doby se datovalo jeho
přátelství s tehdejším profesorem Josefem Beranem, pozdějším arcibiskupem
a kardinálem.


V červnu 1941 byl Alexander Heidler vysvěcen na kněze biskupem
Dr. Eltschnerem.


Po vysvěcení působil jako kaplan na Zbraslavi a jako farář v Čakovicích
u Prahy. Když byla uzavřena Karlova Univerzita a řada profesorů - mezi
nimi byl i Dr. Beran - zavlečena do nacistických koncentračních táborů, přednášel Dr. Heidler pastorální teologii na pražském církevním učilišti.
Po válce doplnil svá studia ve Fribourgu (Švýcarsko).

Po znovuotevření Univerzity Karlovy byl povolán za asistenta
prof. Berana. Mezitím se stal prof. Dr. Josef Beran pražským
arcibiskupem a profesorský sbor teologické fakulty rozhodl, aby
mladý teolog Alexander Heidler převzal vedení katedry pastorálky
po Dr. Beranovi s plným přednáškovým závazkem.

Na podzim roku 1949 mu hrozila komunistická perzekuce. Spolu
s početnou skupinou katolických studentů a intelektuálů byl vybrán
pro soudní monsterproces stalinského stylu. Zatčení unikl v noci
na 22. říjen 1949, kdy přes Šumavu odešel do Bavorska.


Působení v exilu

Z počátku působil Dr. Heidler jako kaplan v bavorském městečku
Lenggries. Zároveň byl aktivní mezi exulanty. Od února 1950 byl činný
v duchovní práci mezi studenty a intelektuály v uprchlických táborech - Ludwigsburg.


Od 1. května 1951 se stal Dr. Alexander Heidler redaktorem
náboženských pořadů rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
Často zaskočil i v kulturních nebo politických pořadech.
Heidlerovy komentáře, vysílané Svobodnou Evropou pod jménem
Otec Křišťan, se u posluchačů v Československu těšily velké
oblibě. Měly vynikající jazykovou, politickou a intelektuální úroveň.
Účastnil se velmi aktivně i práce v čs. katolickém hnutí v exilu. Byl
spoluzakladatelem Křesťanské akademie (1950 Prien, Bavorsko).

Dlouhá léta vedl jako ředitel českou katolickou misijní službu
v Německé spolkové republice. Pro duchovní službu exulantům
v západním Německu se snažil získat české kněze.
Každý rok
organizoval česká duchovní cvičení kněží. Psal do římského
měsíčníku "Nový život" (vydává Křesťanská akademie) a do revue
"Studie".
Příležitostně posílal články a úvahy do exilových časopisů
a německy vydal řadu statí o českém katolictví a o postavení církve
v Československu, např. ve sborníku "Bohemia Sacra" a v ročenkách
"Kirche in Not".

      

                               biskup Škarvada, P. Heidler

Jeho vztah k Mistru Janu Husovi

Od počátku patřil Dr. Heidler ke kněžím jako byl Dr. Jan Sedlák,
Jindřich Šimon Baar, Karel Dostál-Lutinov či Dominik Pecka, kteří
pochopili, jaký význam měl a má pro duchovní život českého národa
Mistr Jan Hus. Na rozdíl od svých předchůdců dokázal Dr. Alexander
Heidler - a byla v tom i dávka statečnosti - že Husovo místo má být
ve středu českého národního duchovního života. Heidlerovy myšlenky
o Husovi našly nejen odezvu v historickém projevu kardinála Berana
na II. Vatikánském sněmu, nýbrž i v době Pražského jara je tiskly
i nekatolické listy.

                                                            ***
Alexander Heidler odmítal myšlenkový formalismus, přetvářku v životě
a přimkl se ke světu svých bližních. K člověku prostému, v němž dovedl vycítit jiskru Boží.

Jeho život byl dokonale altruistický, se stále pohotovou myslí posloužit bližnímu.
                                                            ***
Dr. Alexander Heidler zemřel náhle 3. srpna 1980 ve věku 64 let.
Na Lesní hřbitov (Waldfriedhof) v Mnichově jej na poslední cestě
doprovodilo 27 kněží a velký počet věřících.


Karel Drážďanský, dlouholetý sekretář Dr. Heidlera


                                    

                                                           P. Heidler
                                             
 


NEWS:

14. 4. Květná neděle
 bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

17.4. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

18.4. Zelený čtvrtek
 bohoslužba a agapé
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

19.4. Velký pátek
 Křížová cesta národů
 v kostele St. Michael
 v 10 hodin

20.4. Obřady vigilie
 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 ve 20:30 hod., slovensky

21.4. Boží hod
 velikonoční

 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hod., česky

21.4. Stuttgart
 kostel St. Clemens
 Lortzingstr. 21
 14:30
hodin

22.4. Pondělí
 velikonoční

 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hod., slovensky

24. 4. nebude bohoslužba
  v sále Velehradu

28. 4. - 2. neděle
 velikonoční - Božího
 milosrdenství

 mše svatá v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

28.4. Norimberk-Fürth
 Kostel Christkönig
 Friedrich-Ebert-Straße 5
 v 15 hodin


1. 5. nebude bohoslužba
  v sále Velehradu

8. 5. bohoslužba v sále
 Velehradu v 18 hodin

12. 5. Svátek matek
  a bohoslužba za členy
  Rádia svobodná Evropa
  mše svatá v kostele
  St. Stephan v 9:45 hodin,
  pohoštění v sále
  Velehradu

16. 5. Oslava sv. Jana
  Nepomuckého

  mše svatá v Asamkirche
   v 17 hodin

18.5. Frankfurt
 Kostel Herz Jezu
 Mathildenstr. 30
 16 hod. 
 
Misie Nemecko